Pastatų sandarumo matavimai

Pradinis » Paslaugos » Pastatų sandarumo matavimai

Pastato sandarumo matavimų tikslas – nustatyti pastato sandarumo lygį ir nesandarias vietas. Pagal 2019-11-05 galiojantį LR aplinkos ministro įsakymą “Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo, 38 str., numatyta, kad C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų lentelėje (norėdami peržiūrėti paspauskite apačioje ant + simbolio) nurodytų oro apykaitos verčių.

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

Eil.

Nr.

Pastato paskirtis [3.6]

Pastato energinio

naudingumo klasė

n50.N,

(1/h)

1. Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo C 2
B 1,5
A 1
A+, A++ 0,6
2. Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio C, B 22)
A 1,52)
A+ ir A++ 12)
3.

Pastabos:

1) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami.

2) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).

Kada matuojamas pastato sandarumas?

  • Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą;
  • Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius;
  • Pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos;
  • Renovuojant pastatą, kurio metu nustatomos pastato nesandarumo vietos;

Pastato sandarumas turi būti išmatuotas šiais atvejais:

  • C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis;
  • visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams.